Logo Uniunea Europeana | Guvernul Romaniei | Instrumente Structurale

Despre proiectul ANTUR

Beneficiar:

Partener:

Cadrul General

Universitatea ”Ștefan cel Mare” din SUCEAVA, în calitate de Beneficiar în parteneriat cu Partener 1: Addvances Strategic Solutions SRL, în data de 15.01.2018 a început implementarea proiectului “Start la antreprenoriat, creștem ocuparea în zona urbană. ANTUR”, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman – Axa Prioritara 3, Operațiunea 3.7, contract POCU/82/3/7/105924, perioada de derulare a proiectului fiind de 36 de luni.

Valoarea totală a contractului este de 8.781.541,89 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FSE 7.442.261,96 și valoare eligibilă nerambursabilă din buget naţional 1.270.143,58

Obiectivul general

Sprijinirea antreprenorialului și îmbunătățirea competentelor antreprenoriale la nivel regional, ca factor pentru încurajarea dezvoltării de noi afaceri și creșterea ocupării în Regiunea de Nord-Est. Prin acest proiect vor fi înființate un număr de 37 de întreprinderi noi cu profil non-agricol în zona urbana a Regiunii NE, în domenii creative, dar și clasice, cel puțin câte 2 în fiecare județ al regiunii, și, astfel, va rezulta o creștere a ocupării cu minimum 74 de persoane.

Pe termen lung, proiectul va avea un impact pozitiv atât asupra mediului de afaceri din Regiunea de Nord Est (înființarea a 37 de noi afaceri – min. 2/județ), cât și asupra balanței forței de munca (creșterea ocupării cu cel puțin 74 de persoane – min. 2/afacere), prin stimularea deschiderii de noi întreprinderi, inclusiv IMM-uri inovatoare, prin relevarea/descoperirea inițiativei și dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul tinerilor și prin creșterea competentelor antreprenoriale ca urmare a participării la cursurile de formare antreprenoriala (300 de persoane). Astfel, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 3.7.

Instruirea celor 300 de persoane va reprezenta un plus la nivel de investiție în capitalul uman, pe termen mediu si lung, deoarece educația are efecte în timp, putând produce modificări cu privire la modalitatea de raportare la piața muncii.

Organizarea unui concurs de planuri de afaceri va urmări focusarea atenției spre domenii solicitate pe piața și potențial aducătoare de venituri, pe sectoare industriale cu valoare adăugată mare, inclusiv prin adoptarea unor soluții și tehnologii în procesele de producție și livrare mai puțin dăunătoare mediului, dobândirea de metode moderne de management, respectiv și prin utilizarea de softuri în vederea modernizării proceselor de munca, pentru obținerea unei productivități și competitivități sporite. Stagiile de practica, alături de programul de mentorat și cel de monitorizare, vor reprezenta elemente suport pentru dezvoltarea afacerilor, inducând antreprenorilor abilitățile necesare. Crearea a cel puțin 74 de locuri de munca va reprezenta un efect direct al proiectului.

Grupul țintă

Grupul țintă va fi format din 300 de persoane fizice, care se încadrează în categoriile solicitate prin Ghid (șomeri & inactivi / angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independenta, exclusiv tineri NEETs), care doresc să înființeze o afacere non-agricola în zona urbana, în condițiile unui acces egal pentru femei și bărbați.

Obiectivele specifice ale proiectului

1) Creșterea gradului de interes si conștientizare a publicului larg cu privire la oportunitățile antreprenoriale existente la nivelul regiunii de Nord Est prin derularea unei campanii de informare si promovare.

2) Dezvoltarea si stimularea competențelor antreprenoriale pentru 300 de beneficiari în vederea înființării de afaceri prin furnizarea unui programul de formare profesionala, organizarea unui concurs de planuri de afaceri si derularea de stagii practice.

3) Formarea abilitaților necesare pentru managementul unei afaceri în cazul a 37 de beneficiari prin derularea unui program de mentorat personalizat în vederea înființării si funcționării a 37 de întreprinderi cu specific non agricol în zonele urbane din Regiunea de Nord Est.

4) Creșterea ocupării pentru 74 de persoane din Regiunea de Nord Est prin crearea a doua locuri de munca de către fiecare din cele 37 de întreprinderi.

5) Susținerea funcționării celor 37 de afaceri înființate prin dotarea unui Centru Antreprenorial, prin dezvoltarea de mecanisme de monitorizare si prin oferirea de suport pentru sustenabilitatea întreprinderilor si menținerea locurilor de munca pe o perioada de minim 12 luni de la finalizarea finanțării.

Rezultate asteptate

1. O campanie de promovare a programului de formare profesionala si a metodologiei de selecție implementată

Scopul campaniei va fi acela de a facilita accesul grupului țintă la programul de formare si la concursul de planuri de afaceri, inclusiv să stimuleze idei de afaceri inovative si creative.

2. Un studiu cu privire la potențialul antreprenorial al zonei realizat
Prin derularea acestui studiu ce va analiza potențialul antreprenorial al zonei atât la nivel de oportunități privind segmentul de piața al afacerilor, dar si la nivel de resurse umane existente, se urmărește furnizarea către grupul țintă de informații cu privire la sectoarele de activitate ce pot fi abordate in vederea obținerii de profit si a menținerii afacerii pe piața.

3. 300 de persoane selectate
Persoanele înscrise în grupul țintă vor primi servicii de formare profesionala, ajutor în redactarea planurilor de afaceri, consiliere și mentorat în implementarea planurilor de afaceri, precum și sprijin financiar sub forma unui micro-grant pentru derularea activităților vizate și angajarea de personal. În acest fel, vor fi informați, conștientizați și ajutați sa devina antreprenori si sa își înființeze propriile afaceri. Persoanele vor fi selectate în urma unei metodologii de selecție transparente si obiective.

4. Un program de formare in domeniul competentelor antreprenoriale derulat
Programul de formare va conține o parte teoretica si una practica. Partea teoretica va furniza cunoștințe participanților cu privire la demararea unei afaceri, in timp ce partea practica va fi compusa din doua activități: crearea planului de afaceri si jocul ”ANTRE(PRE)NEZ” prin intermediul cărora grupul țintă va participa la simulări de business management si va primi suport pentru plănuirea si conceperea afacerii.

5. Un concurs de planuri de afaceri derulat
Prin intermediul concursului, se va simula mediul de afaceri competitiv si riscant, prin intermediul căruia viitorii antreprenori vor trebui sa realizeze planuri de afaceri competitive si fezabile care sa poată supraviețui pe piață, sa ia decizii cu privire la produsele si serviciile ce le vor dezvolta si sa-si asume indicatori pe care sa-i îndeplinească la finalizarea proiectului.

6. 300 de planuri de afaceri depuse in concurs
Crearea planurilor de afaceri va permite antreprenorilor sa pună în aplicare cunoștințele acumulate in partea teoretica, sa planifice stadii în dezvoltarea afacerii, sa se documenteze și sa realizeze analize economico-financiare, toate ducând la dezvoltarea unor abilități de management importante în administrarea ulterioara a afacerii.

7. 37 de planuri de afaceri câștigătoare
Concursul de planuri de afaceri va permite unui număr de 37 de viitori antreprenori sa primească finanțare. Procesul de selecție va fi unul derulat pe baza de metodologie obiectiva si transparenta si va permite celor mai competitive planuri de afaceri sa devina realitate.

8. Un program de mentorat derulat
Prin intermediul programului de mentorat, cei 37 de beneficiari declarați câștigători vor primi sprijin și consiliere în ceea ce privește funcționarea unei afaceri din același domeniu, putând efectua stagii de minim 40 de ore la angajatori. Beneficiile programului vor consta în facilitarea interacțiunii dintre viitorii antreprenori si cei experimentați, învățarea de strategii de management, dezvoltarea de noi abilități, creșterea capacității de luare de decizii, identificarea provocărilor de pe piața, networking. 37 de rapoarte de stagii de practica vor fi disponibile.

9. Un program personalizat de consiliere/ consultanta/ mentorat derulat pentru implementarea planurilor de afaceri
Prin intermediul acestui program, cei 37 de beneficiari vor primi asistenta personalizata pentru demararea afacerii, asistenta concentrata pe următoarele domenii: management, drept comercial, marketing, vânzări și negociere în afaceri, contabilitate și fiscalitate, TIC, creditare – fonduri europene și achiziții. Pe baza acestor noi cunoștințe, planurile de afaceri vor putea fi transferate în planuri de acțiune, fiind stabilite etapele de dezvoltare ale afacerii. Va fi crescut astfel gradul de maturitate al planului de afaceri cu impact asupra întreprinderii.

10. 37 de afaceri înființate si funcționale
Prin înființarea a 37 de întreprinderi se va stimula mediul de afaceri competitiv regional, vor apărea afaceri în domenii solicitate pe piață pentru care exista cerere din partea populației și va creste numărul start up-urilor la nivelul Regiunii de Nord Est. Prin intermediul IMM-urilor ce abordează teme orizontale și secundare, se va contribui la progres tehnologic, modernizare TIC, protejarea mediului si inovare sociala.

11. Un program de monitorizare
Cele 37 de afaceri trebuie monitorizate pentru a se urmări progresul acestora în ceea ce privește atingerea indicatorilor asumați.

12. 74 de locuri de munca create
Cele 37 de afaceri create vor genera locuri de munca pentru minim 74 de persoane. Noile locuri de munca vor contribui la creșterea ratei de ocupare, la plata impozitelor și contribuțiilor la stat cu efect asupra serviciilor oferite de către stat din colectarea acestora, la scăderea ratei șomajului și la creșterea veniturilor familiilor.

13. Un Centru de Afaceri dotat
Prin intermediul Centrului de afaceri se vor dezvolta mecanisme de susținere și promovare a întreprinderilor înființate și finanțate pentru o perioada de 12 luni de la implementarea proiectului.

14. O conferință de promovare a antreprenorialului
Prin intermediul acestei conferințe, se vor prezenta publicului larg rezultatele studiului asupra antreprenorialului zonal, precum și problemele întâmpinate de antreprenorii ce și-au dezvoltat afacerile în cadrul proiectului. La conferință vor fi invitați reprezentanți ai mediului de afaceri, ai camerelor de comerț și ai autorităților publice pentru a pregăti un draft de politica regionala în domeniul antreprenorialului.